Glaukóm je ochorenie oka charakterizované zvýšeným vnútroočným tlakom, pri ktorom dochádza k poškodeniu zrakového nervu, odumieraniu gangliových buniek sietnice a následne k slepote. Je jednou z najčastejších príčin nenávratnej straty zraku u psov a mačiek.

ETIOLÓGIA

Glaukóm môžeme klasifikovať na primárny, sekundárny alebo kongenitálny (vrodený). Sekundárny glaukóm vzniká ako dôsledok iného očného ochorenia (luxácia šošovky, uveitída, trauma oka, vnútroočný nádor a pod.). Glaukóm je veľmi bolestivé ochorenie. Miera bolestivosti je variabilná a súvisí s výškou vnútroočného tlaku. Bolestivosť sa môže prejavovať trením oka labkami alebo o podlahu, nauzeou alebo zvracaním. Ďalšími prejavmi môže byť anorexia, apatia, plachosť (zvieratá sa schovávajú za nábytok a pod.), v niektorých prípadoch môžme pozorovať agresivitu. Akákoľvek manipulácia v oblasti oka je bolestivá.

KLINICKÉ PRÍZNAKY

Zvýšený vnútroočný tlak poškodzuje endotel rohovky, ktorá stráca priehľadnosť a stáva sa zahmlenou. Zvýšenie vnútroočného tlaku spôsobuje paralýzu svalu dúhovky, čo má za následok mydriázu (rozšírenie zreničky). Ďalším príznakom je tzv. „červené oko“, čo predstavuje silné naplnenie episkerálnych ciev oka. Ak sa následkom glaukómu zväčší celý očný bulbus, hovoríme tomu buphtalmus (zväčšenie oka). Vo väčšine prípadov je buphtalmus príznakom terminálneho štádia glaukómu s irreverzibilnou stratou zraku.

Vnútroočný tlak je výsledkom rovnováhy medzi tvorbou a odtokom očného komorového moku. Je rozdielny druhovo aj individuálne. Kolísa s vekom, v závislosti na jeho dennej tvorbe, krvnom tlaku a je ovplyvnený liekmi a tiež zápalovými ochoreniami oka. U psov sa normálne hodnoty vnútroočného tlaku pohybujú v rozsahu 10 – 20mmHg, ale závisí aj od konkrétneho typu prístroja na meranie vnútroočného tlaku. Vždy je potrebné uskutočniť niekoľko meraní a hodnotiť ich priemer. Výrazná elevácia vnútroočného tlaku môže viesť k strate zraku behom niekoľkých hodín, zatiaľ čo u mierneho zvýšenia tlaku môže trvať týždne až mesiace, než je pozorované zhoršenie zraku. Ak je glaukóm unilaterálny (na jednom oku), majiteľ si  stratu zraku nemusí všimnúť vôbec.

glaukomia

TERAPIA

Na prevenciu permanentného poškodenia zraku je nevyhnutné okamžité zahájenie terapie na zníženie vnútroočného tlaku, ihneď po stanovení diagnózy. Aj keď sa podarí vnútroočný tlak znížiť, je potrebná definitívna terapia, či už medikamentózna alebo chirurgická.  Tlmenie bolestivosti oka by malo byť hlavným cieľom terapie glaukómu a ak to nie je možné docieliť medikamentóznou terapiou a oko je slepé, alebo v prípade výskytu nádorového ochorenia oka, malo by sa pristúpiť k radikálnemu riešeniu v podobe enukleácie (chirurgické odstránenie oka), aby sa pacientovi uľavilo od bolesti.